Dataskyddsförklaring

1. Dataskydd i översikt

Allmänna hänvisningar

Följande hänvisningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan identifiera dig som person. Mer information om dataskydd framgår av vår dataskyddspolicy i denna text.

Dataregistrering på vår webbplats

Vem är ansvarig för dataregistreringen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats sköts av webbplatsoperatören. Dennes kontaktuppgifter framgår av impressum för denna webbplats.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas in dels genom att du meddelar oss dem. Det kan röra sig t.ex. om uppgifter som du matar in i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system vid besöket på webbplatsen. Det är främst tekniska uppgifter (t.ex. Internetläsare, operativsystem eller klockslag för sidoanropet). Registreringen av dessa uppgifter sker automatiskt så snart du besöker vår webbplats.

Till vad används dina uppgifter?

En del av uppgifterna samlas in för att garantera en felfri leverans av webbplatsen. Andra data kan användas för analyser av ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du avseende dina uppgifter?

Du har när som helst rätt att kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter. Du kan alltid kontakta oss på adressen i impressum om du har andra frågor vad gäller dataskyddet. Du har också rätt att lämna in klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.

Du har rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Se även dataskyddspolicyn, ”Rätt till begränsning av behandlingen”.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

Vid besök på vår webbplats kan ditt surfmönster utvärderas statistiskt. Detta sker främst med cookies och s.k. analysprogram. Analysen av ditt surfmönster görs i regel anonymt; surfmönstret kan inte spåras tillbaka till dig.

Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om dessa verktyg och om dina invändningsmöjligheter återfinns i dataskyddspolicyn nedan.

2. Allmänna hänvisningar och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och enligt lagens dataskyddsföreskrifter samt denna dataskyddspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig som person. Föreliggande dataskyddspolicy förklarar vilka data vi samlar in och hur vi använder dem. Den förklarar också hur och i vilket syfte det sker.

Vi vill hänvisa till att dataöverföringen på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullt ut skydda uppgifterna mot åtkomst genom tredje part.

Hänvisning avs. registeransvarig

Registeransvarig för databehandlingen på denna webbplats är:

DENTAL-UNION GmbH
Gutenbergring 7-9
63110 Rodgau Nieder-Roden

VD: Stefan Bleidner

Telefon: +49 (6106) 8 74 0
E-post: info(at)dental-union.de

Registeransvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och medel för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Dataskyddsombud enligt lagstiftningen

För vårt företag har vi anlitat ett dataskyddsombud.

Du kan när som helst kontakta ombudet, Manfred Schlitt, på datenschutz@dental-union.de

Återkallelse av samtycke till databehandling

Många databehandlingsprocesser kan utföras endast med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett tidigare givet samtycke. Det räcker att du meddelar oss detta via e-post. Rättmätigheten för den databehandling som ägt rum fram till återkallelsen påverkas inte.

Invändningsrätt mot datainsamling i särskilda fall samt mot direktreklam (art. 21 GDPR)

Om databehandlingen sker på basis av art. 6, avs. 1 lit. e eller f GDPR, har du när som helst rätt att av skäl som har att göra med din särskilda situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter; det gäller även för en profilering som stödjer sig på dessa bestämmelser. Aktuell rättslig grund på vilken en behandling baseras, framgår av denna dataskyddspolicy. Om du lägger in en protest behandlar vi inte längre dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan uppvisa tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen syftar till att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk (protest enligt art. 21 avsn. 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att bedriva direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig i detta reklamsyfte; detta gäller även för profilering om den står i sambnd med sådan direktreklam. Om du lämnar en protest används dina personuppgifter sedan inte längre i direktreklamsyfte (protest enligt art. 21 avsn. 2 GDPR).

Rätt att lämna in klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet

Vid överträdelser av GDPR har den berörda parten rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i medlemsstaten för personens ordinarie hemvist, dennes arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten till klagomål gäller oaktat andra förvaltningsrättsliga eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataöverförbarhet

Du har rätt att få tillsänt uppgifter som vi behandlar automatiskt på basis av ditt samtycke eller för fullgörande av ett avtal, till dig själv eller tredje part i ett gängse förekommande, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till annan registeransvarig, sker detta endast om så är tekniskt möjligt.

Upplysning, spärrning, radering och rättelse

Inom ramen för gällande lagstadgade bestämmelser har du när som helst rätt till kostnadsfri upplysning om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen, och ev. rätt till rättelse, spärrning eller radering av dessa data. Du kan alltid kontakta oss på adressen i impressum om du har andra frågor vad gäller dataskyddet.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss på adressen i impressum om du har frågor om detta. Rätt till begränsning av behandling föreligger i följande fall:

  • Om du bestrider korrektheten hos de personuppgifter som är lagrade hos oss, behöver vi normalt tid på oss för att kontrollera saken. Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under tiden som kontrollen pågår.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter ägde/äger rum orättmätigt, kan du begära begränsning av databehandlingen i stället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter men om du behöver dem för att hävda, försvara eller hävda rättsanspråk, har du rätt att i stället för radering begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om du har lämnat in protest enligt art. 21 avsn. 1 GDPR, måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte är fastställt vems intressen som överväger, har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - bortsett från lagring av dem - behandlas endast med ditt samtycke eller för hävdande, utövande eller försvar av rättsanspråk eller för skydd av annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som har samband med ett viktigt publikt intresse inom EU eller en medlemsstat.

Invändning mot reklam via e-post

Härmed invänds mot användning av publicerade kontaktuppgifter inom ramen för impressumsskyldigheten för utskick av ej uttryckligen begärd reklam och informationsmaterial. Operatörerna av webbplatserna förbehåller sig uttryckligen rättsliga åtgärder vid utskick av reklaminformation som ej har beställts, t.ex. genom spam-post.

3. Dataregistrering på vår webbplats

Cookies

Internetsidorna använder delvis s.k. cookies. Cookies skadar inte datorn och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som placeras i din dator och som din läsare lagrar.

De flesta av de cookies vi använder är s.k. sessions-cookies. De raderas automatiskt efter besöket. Andra cookies ligger kvar i enheten tills att du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din läsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din läsare så att du får information om placering av cookies och tillåter cookies endast i det enskilda fallet, utesluter placering av cookies i vissa fall eller generellt, och aktiverar automatisk radering av cookies när läsaren stängs. Vid deaktivering av cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Cookies som är nödvändiga för genomförande av den elektroniska kommunikationsprocessen eller för tillhandahållande av funktioner som du önskar ha tillgång till (t.ex. kundvagnsfunktioner), lagras på basis av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för en tekniskt felfri och optimerad leverans av sina tjänster. Om andra cookies lagras (t.ex. cookies för analys av ditt surfmönster) behandlas dessa separat i denna dataskyddspolicy.

Matomo (f.d. Piwik)

Denna webbplats använder Matomo, en open source webbanalystjänst. Mamoto använder teknologier som möjliggör sajtövergripande igenkänning av användaren genom en analys av användarbeteendet (t.ex. cookies eller Device-Fingerprinting). Den information som samlas in av Matomo avseende användningen av denna webbplats lagras på vår server. IP-adressen anonymiseras före lagring.

Med hjälp av Matomo kan vi samla in data om användningen av vår webbplats genom besökarna och analysera uppgifterna. Härigenom kan vi bl.a. se när vilka sajtanrop har ägt rum och från vilken region de kommer. Dessutom registrerar vi olika loggfiler (t.ex. IP-adress, referrer, använda webbläsare och operativsystem) och kan mäta om våra webbplatsbesökare vidtar vissa åtgärder (t.ex. klickningar, köp och liknande).

Användningen av detta analysverktyg äger rum på basis av ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

IP-anonymisering: vid analys med Matomo använder vi IP-anonymisering. Härvid förkortas din IP-adress före analysen, så att den inte längre kan kopplas till dig på ett entydigt sätt.

Hosting: vi har en värdfunktion för Matomo endast på våra egna servrar, vilket innebär att alla analysdata stannar hos oss och inte vidarebefordras.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar in och lagrar information automatiskt i s.k. Serverloggfiler som din läsare skickar till oss automatiskt. Detta är:

  • Typ och version av läsare
  • Använt operativsystem
  • Referrer URL
  • Värdnamn för anropande dator
  • Klockslag för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter sammanförs inte med andra datakällor.

Registreringen av dessa uppgifter sker på basis av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och av en optimering av sin webbplats – härvid måste serverloggfiler registreras.

SSL- resp. TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och som skydd för överföring av konfidentiellt innehåll, t.ex. ordrar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- resp. TLS-kryptering. Du ser att en förbindelse är krypterad genom att läsarens adressrad växlar från ”http://“ till ”https://“ och det finns en låssymbol på läsarraden.

När SSL- resp. TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret lagras dina uppgifter från formuläret hos oss, inkl. de kontaktuppgifter du har angivit där, för behandling av förfrågan och för ev. uppföljande frågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som har lämnats via kontaktformuläret sker därmed uteslutande på basis av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det räcker att du meddelar oss detta via e-post. Rättmätigheten för de databehandlingsprocesser som ägt rum fram till återkallelsen påverkas inte.

De uppgifter du har angivit i kontaktformuläret ligger kvar hos oss tills att du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till lagringen eller då syftet för datalagringen bortfaller (t.ex. när din förfrågan har avslutats). Tvingande lagstadgade bestämmelser – i synnerhet förvaringstider – påverkas inte.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

När du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, lagras och behandlas din förfrågan inkl. alla härmed förknippade personuppgifter (namn, förfrågan) för handläggningen av ditt ärende hos oss. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa data sker på basis av art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, om din förfrågan har samband med fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförande av åtgärder före ett avtals tecknande. I alla övriga fall vilar behandlingen på ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR) och/eller på våra berättigade intressen (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR) eftersom vi har ett berättigat intresse av en effektiv handläggning av förfrågningar som ställs till oss.

De uppgifter du har angivit i kontaktformuläret ligger kvar hos oss tills att du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till lagringen eller då syftet för datalagringen bortfaller (t.ex. när ditt ärende har avslutats). Tvingande lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagstadgade förvaringstider – påverkas inte.

4. Plugins och verktyg

YouTube med utökat dataskydd

Vår webbplats använder plugins från webbplatsen YouTube. Operatör av sidorna är Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube gör detta läge att YouTube inte lagrar information om besökarna på webbplatsen innan de tittar på filmen. Vidarebefordran av data till YouTube-partners via det utökade dataskyddsläget kan däremot inte helt uteslutas. YouTube etablerar då – oavsett om du tittar på någon film – en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.

När du startar en YouTube-video på vår webbplats kopplas en anslutning upp till YouTube-servrarna. YouTube-servern får information om vilka av våra sidor som du har besökt. När du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att allokera ditt surfmönster direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube lagra olika cookies i din enhet när en film har startats. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om besökare på vår webbplats. Denna information används bl.a. till att registrera videostatistik, att förbättra användarvänligheten och att förebygga bedrägeriförsök. Cookies ligger kvar i enheten tills att du raderar dem.

Ev. kan andra databehandlingsprocesser aktiveras efter starten av en YouTube-film, processer som vi inte kan påverka.

Användningen av YouTube sker i intresse av en tilltalande presentation av vår webbplats. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

Mer information om dataskydd på YouTube finns i dess dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps via ett API. Operatör är Google Ireland Limited (”Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För användning av funktionerna från Google Maps måste din IP-adress lagras. Denna information överförs normalt till en Google-server i USA och lagras där. Operatören av denna sida kan inte påverka denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps sker i intresse av en tilltalande presentation av vår webbplats, och det skall vara enkelt att hitta de platser som anges av oss på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

Mer information om hanteringen av användardata återfinns i Googles dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

5. Egna tjänster

Platsansökningar

Vi erbjuder dig en möjlighet att skicka in platsansökningar till (t.ex. via e-post, vanlig post eller ansökningsformulär online). Nedan informerar vi om omfattningen, syftet och användningen av de personuppgifter som samlas in inom ramen för ansökningsprocessen. Vi försäkrar att insamlingen, behandlingen och användning av dina uppgifter sker i överensstämmelse med gällande dataskyddslagstiftning och alla övriga lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt.

Omfattning och syfte med datainsamlingen

Om du skickar in en platsansökan till oss behandlar vi de därmed förknippade personuppgifterna (t.ex. kontakt- och kommunikationsdata, ansökningsunderlag, anteckningar från anställningsintervjuer etc.) om så krävs för ett beslut om motivering av ett anställningsavtal. Rättslig grund för detta är § 26 BDSG-neu enligt tysk rätt (inledande av ett anställningsförhållande), art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR (allmänna avtalsförberedelser) och – om du har givit ditt samtycke – art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst. Dina personuppgifter vidarebefordras inom vårt företag endast till de personer som arbetar med handläggningen av din ansökan.

Om ansökan ger ett positivt resultat lagras de data som du har skickat in på basis av § 26 BDSG-neu och art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR i syfte att genomföra anställningsförhållandet i våra IT-system.

Förvaringstid för uppgifter

Om vi inte kan erbjuda dig en tjänst, om du avvisar ett erbjudande, tar tillbaka din ansökan, återkallar ditt samtycke till databehandling eller begär att vi skall radera uppgifterna, lagras resp. sparas de från dig överförda uppgifterna inkl. ev. kvarvarande fysiska ansökningsunderlag i max. 6 månader efter avslutad ansökningsprocedur (förvaringsfrist) för att vi skall ha tillgång till alla uppgifter i ansökningsprocessen i händelse av oenighet (art. 6 avsn. 1 lit. F GDPR).

DU KAN INVÄNDA MOT DENNA LAGRING OM DET FINNS BERÄTTIGADE INTRESSEN Å DIN SIDA VILKA ÖVERVÄGER VÅRA INTRESSEN.

Efter det att förvaringsfristen har löpt ut raderas data om det inte föreligger någon lagstadgad förvaringsskyldighet eller annan rättslig grund för fortsatt förvaring. Om det framgår att förvaring av dina uppgifter kommer att bli nödvändig efter utgången av förvaringsfristen (t.ex. vid hotande eller pågående rättstvist), sker radering först när uppgifterna har blivit överflödiga. Övriga lagstadgade förvaringsskyldigheter påverkas ej.