Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů přehledně

Všeobecné informace

Následující informace poskytují stručný přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, jejichž prostřednictvím můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Evidence dat na našich webových stránkách

Kdo je odpovědný za evidenci dat na těchto webových stránkách?

Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci Impresum na těchto webových stránkách.

Jak evidujeme vaše data?

Vaše data jsou evidována z části tím, že nám je sdělíte. Může se přitom jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Jiná data jsou evidována automaticky při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich IT systémů. Jsou to především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas načtení stránky). Evidence těchto údajů proběhne automaticky při vstupu na naše webové stránky.

K čemu využíváme vaše údaje?

Část údajů je evidována za účelem zajištění bezchybného poskytování obsahu těchto webových stránek. Jiné údaje mohou být využity pro analýzu vašeho uživatelského chování.

Jaká máte s ohledem na své údaje práva?

Máte právo na to, aby se vám kdykoliv dostalo bezplatné informace o původu, příjemcích a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. V této věci a s dalšími dotazy ohledně tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v sekci Impresum. Navíc vám náleží právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Kromě toho máte za určitých okolností právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti k tomu zjistíte v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, v části Právo na omezení zpracování.

Analytické nástroje a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky vyhodnocováno vaše chování při surfování. To se děje především prostřednictvím cookies a takzvaných analytických programů. Analýza vašeho chování při surfování je zpravidla anonymní; chování při surfování nemůže zpětně vést k vaší osobě.

Můžete tuto analýzu odmítnout nebo jí zabránit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace k těmto nástrojům a možnostem, jak můžete analýzu odmítnout, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů níže.

2. Všeobecné informace a povinně zveřejňované informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu s příslušnými zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Když využíváte tyto webové stránky, jsou evidována různá osobní data. Osobní údaje jsou údaje, jejichž prostřednictvím můžete být osobně identifikováni. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je vysvětleno, jaké údaje evidujeme a k čemu je využíváme. Je zde vysvětleno i to, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat mezery v zabezpečení. Dokonalá ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Informace o odpovědném subjektu

Subjekt odpovědný za zpracování dat na těchto webových stránkách je:

DENTAL-UNION GmbH
Gutenbergring 7–9
63110 Rodgau Nieder-Roden

Jednatel: pan Stefan Bleidner

Telefon: +49 (6106) 8 74 0
E-mail: info(at)dental-union.de

Odpovědný subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými osobami rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

Zákonem předepsaný inspektor ochrany osobních údajů

Pro naši společnost jsme stanovili inspektora ochrany osobních údajů.

Našeho inspektora ochrany osobních údajů, Manfreda Schlitta, můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem na datenschutz@dental-union.de

Odvolání svého souhlasu se zpracováním dat

Mnoho procesů souvisejících se zpracováním dat je možných jen s vaším výslovným svolením. Již udělené svolení můžete kdykoliv odvolat. K tomu nám stačí zaslat neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost zpracování dat proběhlého do momentu odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo na odmítnutí evidence údajů ve zvláštních případech a na odmítnutí přímé reklamy (čl. 21 GDPR)

Probíhá-li zpracování dat na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte kdykoliv právo, z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní situace, vznést proti zpracování vašich osobních údajů námitku; to platí i pro analýzu opírající se o tato ustanovení. Příslušný právní základ, na kterém se zpracování zakládá, je uveden v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše osobní údaje, jichž se to týká, nadále zpracovávat, pakliže nemůžeme zpracování podložit závažnými legitimními důvody převažujícími nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pakliže zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provozování přímé reklamy, máte právo vznést proti zpracovávání vašich osobních údajů za účelem takové reklamy kdykoliv námitku; to platí i pro analýzu, pokud s takovou přímou reklamou souvisí. Pokud vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje nadále používány za účelem přímé reklamy (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu

V případě přestupků proti GDPR mají postižené osoby právo podat stížnost u dozorčího orgánu, a to především v členském státu jejich obvyklého pobytu, jejich pracoviště nebo v místě domnělého přestupku. Právo podat stížnost není dotčeno jinými opravnými správními nebo soudními prostředky.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, nechat si nebo třetí osobě doručit data, která na základě vašeho souhlasu nebo v rámci smluvního plnění automatizovaně zpracováváme, a to v běžném, strojově čitelném formátu. Požadujete-li přímý přenos dat na jinou odpovědnou osobu, proběhne to jen tehdy, je-li to technicky proveditelné.

Informace, zablokování, výmaz a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu, příjemcích a účelu zpracování dat a případně i právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto dat. V této věci a s dalšími dotazy ohledně tématu osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v sekci Impresum.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V této věci se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v sekci Impresum. Právo na omezení zpracování vám náleží v těchto případech:

  • Pokud popíráte správnost osobních údajů, které jsou u nás uloženy, potřebujeme zpravidla čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu této kontroly máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů proběhlo nebo probíhá neoprávněně, můžete namísto výmazu požadovat omezení zpracování dat.
  • Pokud vaše osobní údaje už nepotřebujeme, nicméně vy je potřebujete pro výkon, hájení nebo uplatňování právních nároků, máte právo požadovat místo výmazu omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud jste vznesli námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být provedeno posouzení mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud nebude stanoveno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, smí být tato data – bez ohledu na jejich uložení – zpracovávána pouze s vaším svolením nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů závažného veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Tímto odmítáme využití povinně zveřejněných kontaktních údajů v impresu pro zasílání reklamy a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé těchto stránek si výslovně vyhrazují právo přistoupit k právním krokům v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. při posílání spamu e-mailem.

3. Evidence dat na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně využívají takzvané cookies. Cookies nezpůsobují na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, abychom mohli vytvářet nabídku, která bude uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače vaším internetovým prohlížečem.

Většina námi používaných cookies jsou takzvané relační cookies. Po ukončení vaší návštěvy jsou automaticky smazány. Jiné cookies zůstanou na vašem zařízení uloženy tak dlouho, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují opět rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Můžete si prohlížeč nastavit tak, abyste byli o ukládání cookies informováni a povolovali je jen pro každý případ zvlášť, můžete ukládání cookies pro určité případy nebo vždy zakázat nebo si aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

Cookies, které jsou nezbytné pro realizaci průběhu elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých pro vás žádoucích funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem technicky bezvadného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Jsou-li ukládány jiné cookies (např. cookies k analýze vašeho chování při surfování), pak je o nich v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů pojednáno zvlášť.

Matomo (dříve Piwik)

Tato webová stránka používá servis webové analýzy Open Source Matomo. Matomo používá technologie, které umožňují stránky přesahující rozpoznávání uživatele k analýze chování uživatele (např. Cookies nebo otisk prstů). Informace získané prostřednictvím Motomo přes používání této webové stránky jsou ukládány na našem serveru. IP-adresa je před uložením anonymizována.

Pomocí Matomo jsme schopni údaje o užívání naší webové stránky prostřednictvím návštěvníků webové stránky pořídit a analyzovat. Tím můžeme mj. zjistit, kdy byla která vyvolání stránky provedena a z jakého regionu pocházejí. Kromě toho pořizujeme různé soubory se záznamy (např. IP-adresa, referery, použité prohlížeče a operační systémy) a můžeme měřit, zda návštěvníci webové stránky provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy a j).

Používání tohoto nástroje analýzy probíhá na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas je kdykoliv odvolatelný.

IP-anonymizace: Při analýze s Matomo používáme IP-anonymizaci. Přitom je vaše IP-adresa před analýzou zkrácena, takže vám ji nelze již jednoznačně přiřadit.

Hosting: Matomo hostujeme výhradně na našich vlastních serverech, takže všechny údaje analýzy zůstávají u nás a nejsou předávány dál.

Logy ze serveru

Poskytovatel těchto stránek automaticky eviduje a ukládá informace do souborů s příponou .log neboli logů ze serveru, přičemž tyto informace nám váš prohlížeč předává automaticky. Jsou to tyto informace:

  • typ a verze internetového prohlížeče
  • používaný operační systém
  • URL odkazujícího zdroje
  • hostname počítače, ze kterého na stránky přistupujete
  • čas požadavku na server
  • IP adresa

Propojování těchto dat s jinými zdroji dat neprobíhá.

Evidence těchto dat probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezvadném zobrazení a optimalizaci svých webových stránek – k tomu je nutné evidovat logy serveru.

SSL a TLS šifrování

Tyto stránky využívají z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, např. objednávek nebo poptávek, které nám jako provozovateli stránek zašlete, SSL a TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v adresním řádku prohlížeče.

Když je SSL nebo TLS šifrování aktivní, nemohou být data, která nám předáváte, zároveň čtena třetími stranami.

Kontaktní formulář

Když nám posíláte zprávy přes kontaktní formulář, jsou u nás za účelem zpracování vašeho požadavku a pro případ návazných otázek ukládány vaše údaje z kontaktního formuláře včetně kontaktních údajů, které do něj zadáte. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho svolení dál.

Zpracování dat zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu nám stačí zaslat neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost zpracování dat proběhlého do momentu odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které uvedete do kontaktního formuláře, u nás zůstanou uloženy, dokud nás nevyzvete ke smazání, neodvoláte souhlas s jejich uložením nebo nepomine účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Nezbytná zákonná ustanovení – především lhůty pro uchovávání – tím zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonem nebo faxem

Kontaktujete-li nás přes e-mail, telefon nebo fax, bude u nás uložen a zpracován váš dotaz včetně všech s ním souvisejících osobních údajů (jméno, dotaz) za účelem zpracování vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho svolení dál.

Zpracování těchto dat probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pakliže váš dotaz souvisí se smluvním plněním nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech se zpracování zakládá na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a/nebo našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), jelikož máme oprávněný zájem na efektivním zpracování nám směřovaných požadavků.

Vaše údaje, které nám přes kontaktní formulář pošlete, u nás zůstanou uloženy, dokud nás nevyzvete ke smazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo nepomine účel jejich uložení (např. po vyřízení vašeho požadavku). Nezbytná zákonná ustanovení – především zákonné lhůty pro uchovávání – tím zůstávají nedotčena.

4. Pluginy a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou osobních údajů

Naše webové stránky využívají pluginy webových stránek YouTube. Jejich provozovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služby YouTube využíváme v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Tento režim je nastaven podle YouTube tak, že YouTube neukládá o návštěvnících těchto webových stránek žádné informace, dokud se nepodívají na nějaké video. Naproti tomu předání údajů partnerům webu YouTube není tímto režimem rozšířené ochrany osobních údajů nezbytně vyloučeno. YouTube tak vytváří – nezávisle na tom, jestli se podíváte na nějaké video – spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na našich webových stránkách spustíte nějaké YouTube video, vytvoří se spojení s YouTube servery. YouTube serveru je přitom sděleno, jaké z našich stránek jste navštívili. Jste-li přihlášeni ke svému YouTube účtu, umožňujete webu YouTube přímo přiřadit vaše chování při surfování k vašemu osobnímu profilu. Můžete tomu zabránit tím, že se ze svého YouTube účtu odhlásíte.

Kromě toho může YouTube po spuštění nějakého videa ukládat do vašeho zařízení různé cookies. Pomocí těchto cookies může YouTube získávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace se využívají mj. pro vytváření statistik v souvislosti s videy, uživatelskou optimalizaci a prevenci před podvodnými pokusy. Cookies zůstanou ve vašem zařízení uloženy, dokud je nesmažete.

Případně se po spuštění nějakého YouTube videa mohou aktivovat další procesy související se zpracováním dat, na které nemáme vliv.

Využívání služeb YouTube probíhá v zájmu zajímavější prezentace našich online nabídek. Tím je splněn oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o ochraně osobních údajů u YouTube najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Prostřednictvím API využívají tyto stránky mapové služby Google Maps. Jejich poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pro využívání funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přeneseny určitému serveru společnosti Google v USA a tam uloženy. Na tento přenos dat nemá poskytovatel těchto stránek žádný vliv.

Využívání služeb Google Maps probíhá v zájmu zajímavější prezentace našich online nabídek a snadného nalezení míst, která na těchto webových stránkách uvádíme. Tím je splněn oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Bližší informace o zacházení s uživatelskými daty najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

5. Vlastní služby

Výběrová řízení

Nabízíme vám možnost ucházet se u nás o místo nebo spolupráci (např. e-mailem, poštou nebo přes online formulář pro uchazeče). V následujícím textu vysvětlujeme rozsah, účel a použití vašich osobních údajů evidovaných v rámci procesu výběrového řízení. Ujišťujeme vás, že evidence, zpracování a použití vašich dat probíhá v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a s vašimi údaji se zachází přísně důvěrně.

Rozsah a účel evidence dat

Když nám pošlete žádost o místo nebo spolupráci, zpracováváme vaše osobní údaje, které jsou s tím spojené (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady k výběrovému řízení, poznámky v rámci rozhovorů z výběrového řízení apod.) za předpokladu, že je to potřebné k rozhodnutí o opodstatněnosti pracovního vztahu. Právní základ pro to představuje § 26 spolkového zákona na ochranu soukromí (BDSG) v nové úpravě podle německého práva (navazování pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecná příprava smlouvy) a – pokud jste udělili souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci našeho podniku předány výhradně osobám, které se podílí na zpracování výběrového řízení, v němž figurujete.

Pokud jste ve výběrovém řízení uspěli, pak jsou vámi poskytnuté údaje uloženy na základě § 26 BDSG (nová úprava) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovního vztahu v našich systémech pro zpracování dat.

Lhůta pro uchovávání dat

Pokud vám nemůžeme nabídnout žádnou pozici, vy nabízenou pozici odmítnete, stáhnete svoji žádost o místo nebo spolupráci, odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů nebo nás vyzvete ke smazání údajů, pak jsou vámi poskytnuté údaje včetně případně stávajících fyzických podkladů k výběrovému řízení uloženy, resp. uchovávány po dobu maximálně 6 měsíců po ukončení výběrového řízení (lhůta pro uchovávání), aby bylo v případě nesrovnalostí možné zkontrolovat jednotlivé náležitosti procesu výběrového řízení (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

TOTO ULOŽENÍ MŮŽETE ODMÍTNOUT, POKUD Z VAŠÍ STRANY EXISTUJÍ OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD NAŠIMI ZÁJMY.

Po uplynutí lhůty pro uchovávání jsou údaje smazány, pakliže pro další uložení nejsou stanoveny jiné zákonné povinnosti pro uchovávání nebo k tomu není jiný právní důvod. Pokud je zjevné, že po uplynutí lhůty pro uchovávání bude uchování vašich údajů potřeba (např. kvůli hrozícímu nebo zahájenému právnímu sporu), dojde ke smazání až tehdy, když se údaje stanou bezpředmětnými. Jiné zákonné povinnosti pro uchovávání tím zůstávají nedotčeny.