Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki zawierają ogólne informacje o tym, co dzieje się z danymi osobowymi po wejściu na naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Obszerne informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej strony.

W jaki sposób gromadzimy dane?

Dane są gromadzone z jednej strony na podstawie informacji przekazywanych przez użytkowników. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy IT po wejściu na naszą stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie od razu po wejściu na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane?

Część danych jest gromadzona do zapewnienia bezbłędnego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania podczas korzystania.

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do swoich danych?

Mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili bezpłatnie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku innych pytań na temat ochrony danych można się w każdej chwili zwracać do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto mają Państwo prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym.

Ponadto mają Państwo prawo do żądania w niektórych sytuacjach ograniczenia rozpowszechniania danych osobowych. Szczegóły na ten temat podane są w polityce prywatności w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia do analizy i narzędzia dostawców zewnętrznych

Po wejściu na naszą stronę internetową można statystycznie analizować poruszanie się po niej. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie przy użyciu tak zwanych programów do analizy. Analiza sposobu poruszania się odbywa się z reguły anonimowo i nie można go odnieść do konkretnej osoby.

Można wyrazić sprzeciw wobec tej analizy lub uniemożliwić ją przez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje o tych narzędziach oraz możliwościach sprzeciwu są podane w poniższej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony danych osobowych. Dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych, a także niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu to się odbywa.

Informujemy, że przesyłanie danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji przez e-mail) może nie być bezpieczne. Pełna ochrona danych przed dostępem przez strony trzecie nie jest możliwa.

Informacja o administratorze

Administratorem przetwarzającym dane na tej stronie internetowej jest:

DENTAL-UNION GmbH
Gutenbergring 7-9
63110 Rodgau Nieder-Roden

Prezes: Stefan Bleidner

Telefon: +49 (6106) 8 74 0
E-mail: info(at)dental-union.de

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych

W naszym przedsiębiorstwie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Z naszym inspektorem ochrony danych Manfredem Schlittem można w każdej chwili kontaktować się pod adresem datenschutz@dental-union.de

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych jest możliwe tylko za Państwa jednoznaczną zgodą. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy do tego nieformalne powiadomienie nas przez e-mail. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już wykonanego przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo w każdej chwili prawo, z powodów wynikających z własnej szczególnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to również profilowania na podstawie niniejszych przepisów. Poszczególne podstawy prawne, na których oparte jest przetwarzanie, podane są w niniejszej polityce prywatności. W razie wniesienia sprzeciwu właściwe dane osobowe nie są dłużej przetwarzane, chyba że wykażemy pilne z punktu widzenia ochrony powody do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu bądź ochronie roszczeń (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, to mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów tego rodzaju reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie wyrażenia sprzeciwu, dane osobowe nie będą później wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszenia RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażalenia w organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub gdzie znajduje się miejsce przypuszczalnego naruszenia. Prawo do zażalenia obowiązuje bez wpływu na inne środki zaskarżenia sądowe lub administracyjno-prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych, jakie automatycznie przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody lub w celu realizacji umowy bądź przekazania ich stronie trzeciej, w powszechnie stosowanym formacie odczytywanym maszynowo. Jeżeli żądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innego administratora, odbywa się to tylko pod warunkiem, że są takie możliwości techniczne.

Informacja, blokowanie, usuwanie i prostowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu oraz odbiorcy i celu przetwarzania danych, a także ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku innych pytań na temat danych osobowych można się w każdej chwili zwracać do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu można się w każdej chwili zwracać do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania występuje w następujących przypadkach:

  • W przypadku podania w wątpliwość zapisanych u nas danych osobowych potrzebujemy z reguły czasu na sprawdzenie tego. W czasie sprawdzania mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, można zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych, ale będą one konieczne do dochodzenia, ochrony lub ustalenia roszczeń, mają Państwo prawo do żądania zamiast usunięcia ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • W razie złożenia sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO należy rozpatrzyć interesy Państwa i nasze. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy mają charakter nadrzędny, mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczą Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, to te dane – pomijając zapisanie – wolno przetwarzać tylko za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym wyrażony zostaje sprzeciw wobec korzystania z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczania stopki redakcyjnej w celu przesyłania niezamówionej jednoznacznie reklamy oraz materiałów informacyjnych. Operator stron może skorzystać z kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. e-maili ze spamem.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Na niektórych stronach internetowych stosowane są tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują na komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do stworzenia witryny łatwiejszej w użytkowaniu, wydajniejszej i bezpieczniejszej. Cookie to niewielkie pliki tekstowe wstawiane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne piki cookie”. Po zakończeniu wizyty zostają automatycznie usunięte. Inne pliki pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty.

W przeglądarce można wprowadzić ustawienia informowania o wstawieniu plików cookie oraz zezwalające na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, a także na akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub ogólne wykluczenie i aktywowanie automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Po dezaktywowaniu plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Pliki cookie niezbędne do wykonania elektronicznego procesu komunikacji lub udostępnienia określonych, żądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i optymalnego udostępnienia swoich usług. Jeżeli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy sposobu poruszania się), to są one oddzielnie omówione w tej polityce prywatności.

Matomo (wcześniej Piwik)

W tej witrynie wykorzystywana jest usługa analizy internetowej Open Source Matomo. Matomo wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznawanie użytkownika na różnych stronach w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odcisk palca urządzenia). Informacje zarejestrowane przez Matomo dotyczące korzystania z tej witryny są zapisywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Przy pomocy Matomo jesteśmy w stanie rejestrować i analizować dane o korzystaniu z naszej witryny przez osoby odwiedzające. W ten sposób możemy np. dowiedzieć się, kiedy następowały wejścia na stronę oraz z jakiego regionu pochodzą. Ponadto rejestrujemy różne pliki dziennika (np. adres IP, odsyłacz, stosowane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy osoby odwiedzające nasze witryny wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Anonimizowanie IP: podczas analizy za pomocą Matomo stosujemy anonimizowanie IP. Adres IP zostaje skrócony przed analizą i nie może być jednoznacznie przyporządkowany do użytkownika.

Hosting: hosting Matomo jest wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają i nas i nie są przekazywane.

Serwerowe pliki dziennika

Dostawca stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych serwerowych plikach dziennika, które przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL odsyłacza
  • nazwa hosta komunikującego się komputera
  • godzina zapytania do serwera
  • adres IP

Nie następuje powiązanie tych danych z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes technicznie bezbłędnego wyglądu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być gromadzone serwerowe pliki dziennika.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, na przykład zamówień lub zapytań, które są przesyłane do nas jako operatora strony, na tej stronie stosowane jest szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie paska adresowego w przeglądarce z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, strony trzecie nie mogą odczytywać przesyłanych do nas danych.

Formularz kontaktowy

W przypadku pytań przez formularz kontaktowych zapisywane są informacje z niego, wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi, w celu rozpatrzenia zapytania oraz na wypadek kolejnych pytań. Tych danych nie przekazujemy bez zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ust. 1 lit. a RODO). Tę zgodę można w każdej chwili wycofać. Wystarczy do tego nieformalne powiadomienie nas przez e-mail. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już wykonanych procesów przetwarzania danych.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, kiedy nie zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają zgody na przechowywanie lub jeżeli nie będzie już występował cel przechowywania danych (np. po zakończeniu rozpatrywania zapytania). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy prawa, w szczególności na terminy przechowywania.

Zapytanie drogą mailową, przez telefon lub faks

W przypadku kontaktu z nami drogą mailową, przez telefon lub faks, zapytanie zostanie przez nas zapisane i rozpatrzone wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) w celu rozwiązania sprawy. Tych danych nie przekazujemy bez zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli zapytanie jest powiązane z realizacją umowy lub wymagane do wykonania działań przed umową. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie jest oparte na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ nasz prawnie uzasadniony interes polega na skutecznym rozpatrywaniu zapytań skierowanych do nas.

Dane przesłane do nas w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, kiedy nie zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają zgody na przechowywanie lub jeżeli nie będzie już występował cel przechowywania danych (np. po zakończeniu rozpatrywania sprawy). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy prawa, w szczególności na ustawowe terminy przechowywania.

4. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na naszej witrynie wykorzystywane są wtyczki strony internetowej YouTube. Operatorem tych stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb powoduje, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji o osobach wchodzących na tę stronę przed obejrzeniem przez nie filmu. Przekazywanie danych do partnerów YouTube jest natomiast zdecydowanie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób YouTube – niezależnie od tego, czy obejrzą Państwo film – nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Po uruchomieniu filmu YouTube na naszej stronie nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube. Do serwera YouTube przekazana zostaje informacja, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Zalogowanie się na swoje konto YouTube umożliwia witrynie YouTube przyporządkowanie sposobu poruszania się po Internecie do osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisywać na urządzeniu końcowym różne pliki cookie. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających naszą witrynę. Te informacje są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk o filmach, poprawy łatwości użytkowania oraz zapobiegania próbom oszustw. Pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa.

Ewentualnie po uruchomieniu filmu YouTube można uruchomić kolejne procesy przetwarzania danych, na które nie mamy żadnego wpływu.

Korzystanie z YouTube odbywa się w celu atrakcyjnego wyglądu naszej oferty online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji o ochronie danych na YouTube znajduje się w polityce prywatności na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Na tej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma żadnego wpływu na to przesyłanie.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie atrakcyjnego wyglądu naszych ofert online oraz łatwego znajdowania miejsc wskazanych na naszej stronie internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajduje się w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

5. Usługi własne

Podania

Dajemy możliwość składania podać u nas (np. drogą mailową, pocztą lub przez formularz podań online). Poniżej przekazujemy informacje o zakresie, przeznaczeniu oraz wykorzystywaniu danych osobowych zgromadzonych w ramach procesu rekrutacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i korzystanie z danych jest zgodne z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi ustawowymi przepisami, dane są traktowane całkowicie poufnie.

Zakres i cel gromadzenia danych

Po przesłaniu do nas podania przetwarzamy związane z tym dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty rekrutacyjne, notatki w ramach rozmów rekrutacyjnych itd.), o ile jest to wymagane do podjęcia decyzji o uzasadnieniu stosunku zatrudnienia. Podstawą prawną jest § 26 ustawy o ochronie danych osobowych nowej na podstawie prawa niemieckiego (realizacja stosunku zatrudnienia), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólna inicjacja umowy) oraz ‒ jeżeli udzielona została zgodna ‒ art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili odwołać. Dane osobowe są przekazywane w naszym przedsiębiorstwie wyłącznie osobom, które uczestniczą w rozpatrywaniu podania.

Jeżeli rekrutacja zakończy się powodzeniem, przekazane dane zostaną zapisane w naszym systemie przetwarzania danych w celu realizacji stosunku zatrudnienia na podstawie § 26 ustawy o ochronie danych osobowych nowej i art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić oferty pracy lub odrzucą Państwo taką ofertę, wycofanie podanie, odwołacie zgodę na przetwarzanie danych lub zażądacie usunięcia danych, przekazane przez Państwa dane wraz z ewentualnie fizycznie pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi zapiszemy lub będziemy przechowywać przez maksymalnie 6 miesięcy (termin przechowywania) od zakończenia procedury rekrutacyjnej, aby w razie niejasności odtworzyć szczegóły procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

WOBEC TAKIEGO ZAPISYWANIA MOŻNA WYRAZIĆ SPRZECIW, JEŻELI Z PAŃSTWA STRONY WYSTĘPUJE PRAWNIE UZASADNIONY INTERES, KTÓRY MAJĄ CHARAKTER NADRZĘDNY NAD NASZYM INTERESEM.

Po upływie terminu przechowywania dane zostaną usunięte, jeżeli nie występuje żaden ustawowym obowiązek przechowywania lub inne uzasadnienie prawne dalszego przechowywania. Jeżeli okaże się, że przechowywanie danych będzie wymagane po upływie terminu przechowywania (np. ze względu na grożący lub powiązany spór prawny), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy dane będą bezprzedmiotowe. Nie ma to wpływu na inne ustawowe terminy przechowywania.